Extra årsmöte 24 april!

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

Söndagen den 24 april 2016 kl 13.00

Plats: Bellis Konstcentrum, Spelvägen 14 (ingång på baksidan) , Trångsund.

Välkommen!

Styrelsen

DAGORDNING

1. Mötets öppnande

2. Fråga om kallelse utgått enligt stadgarna

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av mötesordförande

5. Val av mötessekreterare

6. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare

7. Punkterna 8, 9 och 10 som bordlades på ordinarie årsmötet

8. Övriga frågor

9. Mötet avslutas