Stadgar

Styrelsens förslag till stadgar för 2017

Stadgar för

Konstföreningen Bellis

 • 1 Ändamål

Föreningens målsättning är:
att vara en självständig ideell sammanslutning för amatör-
utövare och konstintresserade
att verka för främjandet av kulturell verksamhet i allmänhet
och att stödja intresset för konst- och konsthantverk.

 • 2 Verksamhet

Anordna sammankomster för olika intressegrupper
när så befinner lämpligt organisera studiegrupper (cirklar)
anordna visningar (utställningar) samt planera och utlysa om
studiebesök

 • 3 Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som har ett lustfyllt intresse för
konst och konsthantverk. Det kan vara amatörer, konstvetare,
konstskribenter eller yrkesverksamma konstnärer.

 • 4 Ledning och organisation

Årsmötet är högsta beslutande organ. Årsmötet förbereds och
verkställs av styrelsen. Föreningens angelägenheter förvaltas av
styrelsen. Styrelsen beslutar om utställningar eller andra
aktiviteter i föreningens namn.

 • 5 Uteslutning

Medlem som uppenbarligen skadar föreningen, bryter mot
stadgarna eller motarbetar dess  intresse eller ändamål kan ute-
slutas. Uteslutning av medlem kan endast behandlas och be-
slutas av årsmötet.

 • 6 Räkenskapsår
  Räkenskapsår är samma som kalenderår.
 • 7 Ordinarie årsmöte

På årsmötet skall följande punkter behandlas:
1.  Val av ordförande för mötet
2.  Val av sekreterare
3.  Årsmötets stadgeenliga utlysande
4.  Framställande av dagordningen
5.  Verksamhetsberättelse
6.  Styrelsens årsredovisning
7.  Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
8.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9.  Budget och verksamhetsplan
10. Val av ordförande på ett år
11. Val av fyra styrelseledamöter varav två på ett år och
      två på två år.
12. Val av två suppleanter
13. Val av en revisor och revisorssuppleant
14. Val av valberedning om två personer varav en samman-
      kallande
15. Motioner och förslag som inkommit senast två veckor
      före årsmötet
16.  Övriga frågor

 • 8  Styrelse
         Styrelsen skall bestå av en ordförande, fyra ledamöter och
         två suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig då ordförande
         och tre ledamöter är närvarande. Styrelsen träffas minst
         fyra gånger per arbetsår.
 • 9  Firmateckning
        Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
 • 10 Årsredovisningshandlingar
         Styrelsen skall senast en månad före årsmötet lämna bok-
          slutshandlingar samt verksamhetsberättelse till revisor.
 • 11 Stadgeändring.

Föreningens stadgar kan ändras genom beslut med två
tredjedels majoritet på ordinarie årsmöte.

 • 12 Kallelse till årsmöte
          Kallelse till årsmöte sker skriftligen per post. Kallelse skall
          vara utsänd senast tre veckor före årsmötet.
 • 13 För upplösning av Konstföreningen Bellis gäller samma regler
          som stadgeändring.

Ovanstående som Wordfil

      

 

      

 

Konstförening i Trångsund