STADGAR

STADGAR

 STADGAR FÖR
KONSTFÖRENINGEN BELLIS

 

§ 1. Ändamål

Föreningens målsättning är att vara en självständig ideell sammanslutning för amatör-utövare och konstintresserade
att verka för främjandet av kulturell verksamhet i allmänhet och att stödja intresset för konst- och konsthantverk.

§ 2. Verksamhet

Anordna sammankomster för olika intressegrupper när så befinner lämpligt organisera studiegrupper (cirklar)
anordna visningar (utställningar) samt planera och utlysa om studiebesök.

§ 3. Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som har ett lustfyllt intresse för konst och konsthantverk. Det kan vara amatörer, konstvetare, konstskribenter eller yrkesverksamma konstnärer.

§ 4. Ledning och organisation

Årsmötet är högsta beslutande organ. Årsmötet förbereds och verkställs av styrelsen. Föreningens angelägenheter förvaltas av styrelsen. Styrelsen beslutar om utställningar eller andra
aktiviteter i föreningens namn.

§ 5. Uteslutning

Medlem som uppenbarligen skadar föreningen, bryter mot stadgarna eller motarbetar dess  intresse eller ändamål kan uteslutas. Uteslutning av medlem kan endast behandlas och beslutas av årsmötet.

§ 6. Räkenskapsår

Räkenskapsår är samma som kalenderår.

§ 7. Ordinarie årsmöte

På årsmötet skall följande punkter behandlas:
1.  Val av ordförande för mötet
2.  Val av sekreterare
3.  Årsmötets stadgeenliga utlysande
4.  Framställande av dagordningen
5.  Verksamhetsberättelse
6.  Styrelsens årsredovisning
7.  Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
8.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9.  Budget och verksamhetsplan
10. Val av ordförande på ett år
11. Val av fyra styrelseledamöter varav två på ett år och två på två år.
12. Val av två suppleanter
13. Val av en revisor och revisorssuppleant
14. Val av valberedning om två personer varav en sammankallande
15. Motioner och förslag som inkommit senast två veckor före årsmötet
16.  Övriga frågor

§ 8. Styrelse   

Styrelsen skall bestå av en ordförande, fyra ledamöter och två suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig då ordförande och tre ledamöter är närvarande. Styrelsen träffas minst fyra gånger per arbetsår.

§ 9. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 10. Årsredovisning

Styrelsen skall senast en månad före årsmötet lämna bokslutshandlingar samt verksamhetsberättelse till revisor.

§ 11. Stadgeändring

Föreningens stadgar kan ändras genom beslut med två tredjedels majoritet på ordinarie årsmöte.

§ 12. Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte sker skriftligen per post. Kallelse skall vara utsänd senast tre veckor före årsmötet.

§ 13. För upplösning av Konstföreningen Bellis gäller samma regler som stadgeändring.

Ovanstående som Wordfil